Single Convoluted Air Spring 1B385-120 A134

Technical Data
MAH: 180 mm
SH: 155 mm
DH: 145 mm
MIH: 60 mm
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FS 530-11 74094 / FS530-1174094 / FS5301174094
ContiTech Bellow: FS 530-11 / FS530-1163540 / FS5301163540
Firestone No.: W01-358-7101 / W01 358 7101 / W013587101
Firestone Style: 113B
Goodyear: 1B14-352 / 1B14 352 / 1B14352
Goodyear Flex No.: 578-91-3-351 / 578 91 3 351 / 578913351
Enidine: YI-1B14-352 / YI 1B14 352 / YI1B14352
Manufacturer Original-part no. Model

Double Convoluted Air Spring 2B250-200 A123

Technical Data
MAH: 275 mm
SH: 240 mm
DH: 210 mm
MIH: 75 mm
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FD 200-19 CI 2682045000
ContiTech: FD 200-19 CI G3/4 M8
ContiTech: FD 200-19 G3/4 M8
ContiTech: FD 200-19 CI / FD200-19CI / FD20019CI
ContiTech Bellow: FD 200-19 / FD200-19 / FD20019
Firestone Style: 20F
Festo: EB-250-185 / EB 250 185 / EB250185
Norgren: PM/31092 / PM 31092 / PM31092
Enidine: YM-2B9-216 / YM 2B9 216 / YM2B9216
Enidine: YM FD 200-19 0170
Manufacturer Original-part no. Model

Single Convoluted Air Spring 1B385-120 A106

Technical Data
MAH: 180 mm
SH: 155 mm
DH: 145 mm
MIH: 60 mm
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FS 530-14 442 / FS530-14442 / FS53014442
ContiTech: FS 530-11 63540 / FS530-1163540 / FS5301163540
Firestone No.: W01-358-7103 / W01 358 7103 / W013587103
Firestone Style: 113B
Goodyear: 1B14-350 / 1B14 350 / 1B14350
Goodyear Flex No.: 578-91-3-351 / 578 91 3 351 / 578913351
Enidine: YI-1B14-350 / YI 1B14 350 / YI1B14350
Automann: ABSP1B34A-7103 / ABSP1B34A 7103 / ABSP1B34A7103
Peerless: 0550-00015 / 0550 00015 / 055000015
Triangle: 4442
TRP: AS71030
Manufacturer Original-part no. Model

Single Convoluted Air Spring 1B260-90 A459

Single Convoluted Air Spring 1B260-90 A459
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
Firestone No.: W01-358-7459 / W01 358 7459 / W013587459
Firestone Style: 115
Goodyear: 1B9-201 / 1B9 201 / 1B9201
Goodyear Flex No.: 578-91-3-201 / 578 91 3-201 / 578913201
Enidine: YI-1B9-201 / YI 1B9 201 / YI1B9201
Manufacturer Original-part no. Model

Double Convoluted Air Spring 2B250-200 A87

Technical Data
MAH: 275 mm
SH: 240 mm
DH: 210 mm
MIH: 75 mm
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FD 200-19 CI 60336
ContiTech: FD 200-19 CI G1/4 M8
ContiTech: FD 200-19 G1/4 M8
ContiTech: FD 200-19 CI / FD200-19CI / FD20019CI
ContiTech Bellow: FD 200-19 / FD200-19 / FD20019
Firestone No.: W01-M58-6772 / W01 M58 6772 / W01M586772
Firestone Style: 20F
Goodyear: 2B9-273 / 2B9 273 / 2B9273
Goodyear Flex No.: 578-92-3-202 / 578 92 3 / 578923202
Enidine: YM-2B9-200 / YM 2B9 200 / YM2B9200
Enidine: YM FD 200-19 910
Manufacturer Original-part no. Model
Weweler US6910F
Schmitz 016793

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A468

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A468
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
Automann: SP1B22A-7009 / SP1B22A 7009 / SP1B22A7009
Continental / ContiTech: FS 330-11 468 / FS330-11468 / FS33011468
ContiTech Bellow: FS 330-11 / FS330-11 / FS33011
Enidine: YI-1B12-301 / YI 1B12 301 / YI1B12301
Firestone No.: W01-358-7009 / W01 358 7009 / W013587009
Firestone Style: 19
Goodyear: 1B12-301 / 1B12 301 / 1B12301
Goodyear Flex No.: 578-91-3-301 / 578 91 3 301 / 578913301
Taurus: 6374
Triangle: AS-4468 / AS 4468 / AS4468
TRP: AS70090
Manufacturer Original-part no. Model
SAF Holland 905-57-002 / 905 57 002 / 90557002
Ridewell 1003587009C

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A134

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A134
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FS 330-11 74097
ContiTech: FS 330-11 CI 74097
ContiTech: FS 330-11 3/4NPT 3/8-16UNC
ContiTech: FS 330-11 CI 3/4NPT
ContiTech: FS 330-11 CI 3/4NPT 3/8-16UNC
ContiTech: FS 330-11 CI / FS330-11CI / FS33011CI
ContiTech Bellow: FS 330-11 / FS330-11 / FS33011
Firestone No: W01-358-7011 / W01 358 7011 / W013587011
Firestone Style: 19
Goodyear: 1B12-304 / 1B12 304 / 1B12304
Goodyear Flex No.: 578-91-3-301 / 578 91 3 301 / 578913301
Enidine: YI-FS 330-11-011 / YI FS 330-11 011 / YIFS33011011
Enidine: YI-FS 330-11-130 / YI FS 330-11 130 / YIFS33011130
Enidine: YI-1B12-304 / YI 1B12 304 / YI1B12304
Numatics: ASNS51-3-1 / ASNS51 3 1 / ASNS5131
Manufacturer Original-part no. Model

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A87

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A87
Replaces These Air Springs
ContiTech: FS 330-11 60424
ContiTech: FS 330-11 CI 60424
ContiTech: FS 330-11 G1/4 M8
ContiTech: FS 330-11 CI G1/4
ContiTech: FS 330-11 CI G1/4 M8
ContiTech: FS 330-11 CI / FS330-11CI / FS33011CI
ContiTech Bellow: FS 330-11 / FS330-11 / FS33011
Firestone No.: W01-M58-6008 / W01 M58 6008 / W01M586008
Firestone Style: 19
Enidine: YM FS 330-11 0170 / YMFS330-110170 / YMFS330110170
Enidine: YM-1B12-313 / YM 1B12 313 / YM1B12313
Manufacturer Original-part no. Model

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A123

Single Convoluted Air Spring 1B325-100 A123
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FS 330-11 62743
ContiTech: FS 330-11 3/4 M8
ContiTech: FS 330-11 G3/4 M8
ContiTech: FS 330-11 CI G3/4
ContiTech: FS 330-11 CI G3/4 M8
ContiTech: FS 330-11 CI / FS330-11CI / FS33011CI
ContiTech Bellow: FS 330-11 / FS330-11 / FS33011
Firestone No.: W01-M58-6011 / W01 M58 6011 / W01M586011
Firestone Style: 19
Goodyear: 1B12-318 / 1B12 318 / 1B12318
Goodyear Flex No.: 578-91-3-301 / 578 91 3 301 / 578913301
Enidine: YI-1B12-318 / YI 1B12 318 / YI1B12318
Norgren:PM/31121 / PM 31121 / PM31121
Nominal Ø (inch) x convolutions: 12″ x 1 / 12″x1 / 12×1
Manufacturer Original-part no. Model